Cookie gebruik

Hiermee vragen wij uw toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Daarmee ondersteunt u ons om u de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Door op "Sluiten" te klikken, staat u ons toe om cookies te gebruiken. Indien u cookies weigert, u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. U kunt uiteraard altijd uw instellingen aanpassen. Instructies hiervoor kunt u hier vinden.

 

Garantievoorwaarden Bosch

De onderstaande bepalingen, die de voorwaarden en de omvang van de prestaties van onze garantie beschrijven, hebben geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper ten aanzien van de consument voortvloeiende uit de verkoopsovereenkomst in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004.

Bosch biedt garantie op haar toestellen volgens onderstaande voorwaarden

1. In overeenstemming met de onderstaande voorwaarden herstelt Bosch kosteloos alle aantoonbare materiaal- en/of productiefouten wanneer Bosch hiervan onmiddellijk na de vaststelling ervan in kennis werd gesteld en binnen de 24 maanden (12 maanden voor professioneel of daarmee gelijkstaand gebruik) na de levering ervan aan de consument. Wanneer het defect verschijnt binnen de 6 maanden na de levering, wordt het geacht een materiaal of productiefout te zijn.

2 .De garantie is niet van toepassing op kwetsbare onderdelen (bv. glas, kunststof, rubber of gloeilampen), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de garantie geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Bosch is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of schade veroorzaakt door veranderingen of reparaties door de consument of derden.

3. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

  • een verkeerde elektrische aansluiting
  • chemische en elektrochemische inwerking van water
  • abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  • indien het toestel gebruikt wordt waarvoor het niet voorzien is
  • contact met agressieve stoffen.

4. De garantie veronderstelt een kosteloze herstelling, d.w.z. door het toestel te herstellen of door het vervangen van onderdelen naar goeddunken van Bosch. Toestellen die normaliter getransporteerd kunnen worden (bvb. in een personenwagen) en die onder de garantie vallen, dienen afgeleverd te worden bij onze klantendienst op het adres van Bosch. Prestaties in het kader van de garantie kunnen alleen uitgevoerd worden op vertoon van het aankoopbewijs (met aankoop- en/of leveringsdatum). Vervangen onderdelen en omgewisselde toestellen worden eigendom van Bosch.

5. Indien een herstelling economisch onverantwoord blijkt of onmogelijk is, behoudt Bosch zich het recht voor om in de plaats van te herstellen, een gelijkwaardig vervangtoestel aan te bieden.

In het geval van vervanging van het toestel, zal er rekening gehouden worden met het gebruik dat de consument van het toestel heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend op de prijs van het nieuwe toestel en dat percentage bedraagt 1% per maand gebruik.

6. Indien er geen garantie geldt, worden de kosten voor herstelling en andere geleverde prestaties (bv. transport- en controlekosten) tegen de geldende tarieven aan de consument gefactureerd.

7. Uitgevoerde garantieprestaties hebben noch een verlenging van de garantieperiode tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuwe garantieperiode.

8. Uitgebreidere of andere vorderingen – in het bijzonder inzake het herstellen van schade dat buiten het toestel om is ontstaan – zijn uitgesloten van de garantie voor zover de aansprakelijkheid van Bosch niet wettelijk vaststaat.

9. Indien het toestel niet correct werd ingebouwd, zal Bosch de tijd voor het in- en uitbouwen van het toestel factureren aan de consument.

Deze garantie is van toepassing op toestellen aangekocht in België. Indien het toestel aangekocht werd in België, maar in een ander land gebruikt wordt, geldt de garantie van Bosch België op voorwaarde dat Bosch een klantendienst heeft in dat land en indien het toestel technisch geschikt is om in dat land gebruikt te worden. Voor toestellen aangekocht in andere landen dan België, gelden de garantievoorwaarden van Bosch in het land van aankoop. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij de klantendienst van Bosch in het land van aankoop.

Bosch biedt tevens bijkomende diensten aan:
Onze klantendienst staat ook ter beschikking na het verstrijken van de garantie. Bovendien is het mogelijk om bij Bosch een verlengde garantie af te sluiten, die u na de wettelijke garantie van twee jaar nog drie jaar zekerheid biedt.