Gebruik van cookies

Beste bezoeker, hiermee vragen wij jouw toestemming om cookies te plaatsen op jouw computer. Daarmee ondersteun je ons om de meest optimale gebruikservaring van onze website te kunnen garanderen. Sta ons toe om cookies te gebruiken. Indien je niet accepteert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet functioneren. Je kan uiteraard altijd jouw instellingen aanpassen.

Instellingen cookies

Je kunt in jouw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of meer toegankelijk voor jou zijn.

 

Garantievoorwaarden Bosch

De onderstaande bepalingen, die de voorwaarden en de omvang van de prestaties van onze garantie beschrijven, hebben geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper ten aanzien van de consument voortvloeiende uit de verkoopsovereenkomst in overeenstemming met de Belgische wet van 1 september 2004.

BOSCH biedt garantie op haar toestellen volgens onderstaande voorwaarden

1. In overeenstemming met de onderstaande voorwaarden herstelt BOSCH kosteloos alle aantoonbare materiaal- en/of productiefouten wanneer BOSCH hiervan onmiddellijk na de vaststelling ervan in kennis werd gesteld en binnen de 24 maanden (12 maanden voor professioneel of daarmee gelijkstaand gebruik) na de levering ervan aan de consument. Wanneer het defect verschijnt binnen de 6 maanden na de levering, wordt het geacht een materiaal of productiefout te zijn.

2. De garantie is niet van toepassing op kwetsbare onderdelen (bv. glas,kunststof, rubber of gloeilampen), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel. Verder behelst de garantie geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van BOSCH is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of schade veroorzaakt door veranderingen of reparaties door de consument of derden.

3. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:

  • een verkeerde elektrische aansluiting
  • chemische en elektrochemische inwerking van water
  • abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  • indien het toestel gebruikt wordt waarvoor het niet voorzien is
  • contact met agressieve stoffen.

4. De garantie veronderstelt een kosteloze herstelling, d.w.z. door het toestel te herstellen of door het vervangen van onderdelen naar goeddunken van BOSCH. Toestellen die normaliter getransporteerd kunnen worden (bvb. in een personenwagen) en die onder de garantie vallen, dienen afgeleverd te worden bij onze klantendienst op het adres van BOSCH. Prestaties in het kader van de garantie kunnen alleen uitgevoerd worden op vertoon van het aankoopbewijs (met aankoop- en/of leveringsdatum). Vervangen onderdelen en omgewisselde toestellen worden eigendom van BOSCH.

5. Indien een herstelling economisch onverantwoord blijkt of onmogelijk is, behoudt BOSCH zich het recht voor om in de plaats van te herstellen, een gelijkwaardig vervangtoestel aan te bieden. In het geval van vervanging van het toestel, zal er rekening gehouden worden met het gebruik dat de consument van het toestel heeft gehad sinds de levering ervan. Dit gebruik wordt forfaitair berekend op de prijs van het nieuwe toestel en dat percentage bedraagt 1% per maand gebruik.

6. Indien er geen garantie geldt, worden de kosten voor herstelling en andere geleverde prestaties (bv. transport- en controlekosten) tegen de geldende tarieven aan de consument gefactureerd.

7. Uitgevoerde garantieprestaties hebben noch een verlenging van de garantieperiode tot gevolg, noch kunnen ze aanleiding geven tot een nieuwe garantieperiode.

8. Uitgebreidere of andere vorderingen – in het bijzonder inzake het herstellen van schade dat buiten het toestel om is ontstaan – zijn uitgesloten van de garantie voor zover de aansprakelijkheid van BOSCH niet wettelijk vaststaat.

9. Indien het toestel niet correct werd ingebouwd, zal BOSCH de tijd voor het in- en uitbouwen van het toestel factureren aan de consument.

Deze garantie is van toepassing op toestellen aangekocht in België. Indien het toestel aangekocht werd in België, maar in een ander land gebruikt wordt, geldt de garantie van BOSCH België op voorwaarde dat BOSCH een klantendienst heeft in dat land en indien het toestel technisch geschikt is om in dat land gebruikt te worden. Voor toestellen aangekocht in andere landen dan België, gelden de garantievoorwaarden van BOSCH in het land van aankoop. Deze voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij de klantendienst van BOSCH in het land van aankoop.

Bescherming van persoonsgegevens

BSH verzamelt de persoonsgegevens van de consument onmiddellijk tijdens het plaatsen van de bestelling of onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies die gebruikt worden op de website.

BSH als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de consument met als doeleinde haar contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren alsook haar wettelijke verplichting voortvloeiende uit huidige waarborg en, indien nodig, met marketing doeleinden voor dewelke de consument geldig zijn toestemming heeft gegeven.

De consument heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, rectificatie, gegevenswissing, de beperking van de verwerking ervan alsook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. De consument heeft eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen het recht om alle persoonsgegevens die de consument heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij gehinderd te worden door BSH. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dient het webformulier ingevuld te worden op https://datarequest.bsh-group.com. De consument kan ook een email richten aan Data-Protection-BE@bshg.com of een brief sturen op het bovenvermelde adres van BSH. De consument heeft daarenboven het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan de privacyverklaring geraadpleegd worden op:https://www.bsh-group.com/be/nl/gegevensbescherming.

BOSCH biedt tevens bijkomende diensten aan:

Onze klantendienst staat ook ter beschikking na het verstrijken van de garantie. Bovendien is het mogelijk om bij BOSCH een verlengde garantie af te sluiten, die u na de wettelijke garantie van twee jaar nog drie jaar zekerheid biedt.

Wat zou uw leven eenvoudiger maken?

Laat het ons weten! Hoe? Simpel:

  • Vul de online vragenlijst in (2 à 4 minuten)
  • Alle vragen beantwoord? Druk op “Beëindigen”
  • Ontvang een kortingscode ter waarde van 10 euro op uw volgende aankoop in onze eShop

Vul nu de vragenlijst in